کود شیمیایی

مهم برای بورس؛ لغو معافیت علی الحساب شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی

مهم برای بورس؛ لغو معافیت علی الحساب شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی

این خبر عمدتا بر صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی مثل متانول و اوره سازان و سایر پتروشیمی ها تاثیر خواهد داشت.