کووپارس

پنج میلیون دز واکسن رازی کووپارس آماده عرضه به وزارت بهداشت ودرمان است

پنج میلیون دز واکسن رازی کووپارس آماده عرضه به وزارت بهداشت ودرمان است

سخنگوی موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی گفت: تاکنون پنج میلیون دز واکسن رازی کووپارس تولید شده که اگر تست های کنترلی آن تکمیل شود آماده عرضه به بازار خواهد بود و در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار می گیرد.