کویر

صداقت؛ حلقه گمشده مدیریت شهری تبریز!
آیا تبریز در گذشته کویر بود؟

صداقت؛ حلقه گمشده مدیریت شهری تبریز!

در چند روز اخیر موضوع فضای سبز تبریز به یکی از مباحث اولویت‌دار رسانه‌های شهر اولین‌ها تبدیل شده است.