گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان

مهم ترین ظرفیت مغفول مانده در افزایش درآمد بیمارستان‌ها

مهم ترین ظرفیت مغفول مانده در افزایش درآمد بیمارستان‌ها

مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهم‌ترین ظرفیت مغفول مانده در افزایش درآمد بیمارستان‌ها را استفاده از ظرفیت بیمه‌های تکمیلی و رونق گردشگری سلامت دانست.