گردشگری و صنایع دستی

چلچراغی برای صلح جهانی در راه سازمان ملل

چلچراغی برای صلح جهانی در راه سازمان ملل

هنرمند تبریزی با هنر منبت کاری درخت بشیر صلح و دوستی را با سمبل چلچراغ به زیبایی طراحی و اجرا کرده و طبق اعلام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم رونمایی قرار است به سازمان ملل ارسال شود.