گوزن زرد

گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک در آستانه نابودی کامل قرار دارد

گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک در آستانه نابودی کامل قرار دارد

جمعیت گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک از ۳۲۰ فرد به حدود ۳۰ فرد کاهش یافته است.