گوشت کودکان بیماری آسم

ارتباط افزایش مصرف گوشت با بروز علائم آسم در کودکی

ارتباط افزایش مصرف گوشت با بروز علائم آسم در کودکی

طبق گزارش محققان، مواد موجود در گوشت پخته با افزایش ریسک خس خس سینه در کودکان مرتبط است.