گیتا موللی ناشنوایی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۷۰ درصد کودکان کم شنوا حاصل ازدواج های فامیلی هستند

۷۰ درصد کودکان کم شنوا حاصل ازدواج های فامیلی هستند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با تاکید بر ضرورت تشخیص زودهنگام کم شنوایی و ناشنوایی، گفت: از هر ۱۰۰۰ تولد زنده، یک الی سه نوزاد دچار کم شنوایی عمیق دوطرفه دائمی هستند.