15 مهر

دانشگاه ها از ۱۵ مهرماه بازگشایی می شوند
وزیر بهداشت در بازدید از واکسیناسیون دانشجویان:

دانشگاه ها از ۱۵ مهرماه بازگشایی می شوند

وزیر بهداشت در بازدید از روند واکسیناسیون دانشجویان گفت: دانشجویان برای حضور در دانشگاه ها باید واکسینه شده و کارت واکسن داشته باشند و دانشگاه ها اواسط مهرماه بازگشایی می شوند.