استخدام پرستاران

بدون پرستار، بیمارستان سرد است
نگاه "تبریزمن" به مجاهدت های پرستاران در دوران شیوع کرونا؛

بدون پرستار، بیمارستان سرد است

شرایط کرونایی، تاب و توان کار را از پرستاران گرفته و به جای شنیدن صدای سوت و زنگ، درخواست‌ پرستاران این است که به مطالبات‌شان رسیدگی شود.