بحران آب

آذربایجان؛ تشنه تر از همیشه/ تبریز در تنش آبی اولین تابستان قرن جدید

آذربایجان؛ تشنه تر از همیشه/ تبریز در تنش آبی اولین تابستان قرن جدید

بحران آب هر روز ابعاد وسیع تری پیدا می کند. اگرچه برخی از محققان نقش تغییرات اقلیمی زمین را در این بحران بسیار پررنگ می بینند، اما به نظر می رسد عوامل انسانی مانند استفاده از آب بیش از ظرفیت طبیعت، بهره وری پایین کشاورزی در مصرف آب و دخالت های دیگر بشری در طبیعت در بروز این بحران نقش بسیار مهمی دارد.