برنامه بودجه

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سیاست‌های اصلی دولت و مجلس است

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سیاست‌های اصلی دولت و مجلس است

رئیس مجلس گفت: باید در همه موضوعات اعم از فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و اشتغال نگاه ما به موضوع خانواده باشد