بنیاد نخبگان

بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مسیر تحول قدم بر می دارد

بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی در مسیر تحول قدم بر می دارد

رئیس بنیاد نخبگان آذربایجان شرقی گفت: بنیاد نخبگان استان در مسیر تحول و توسعه قدم بر می دارد.