تصرف

رهاسازی اراضی جنگلبانی ارم تبریز از تصرف سودجودیان
شهردار منطقه ۱۰ تبریز:

رهاسازی اراضی جنگلبانی ارم تبریز از تصرف سودجودیان

شهردار منطقه ۱۰ تبریز گفت: با هدف حفظ منابع و جلوگیری از زمین خواری چندین هکتار از اراضی جنگلبانی ارم تبریز از دست افراد سودجو خارج شد.