حمیدرضا خانکه ناشنوایان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همه افراد کم توان باید از حقوق برابر در جامعه برخوردار شوند

همه افراد کم توان باید از حقوق برابر در جامعه برخوردار شوند

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گفت: شرط مطالبه گری، زبان مشترک ارتباطی است که دانشگاه برای توسعه زبان اشاره، همکاری می کند.