راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

لوکوموتیو پیشرفت کشور با وجود همه کارشکنی‌ها به حرکت در آمده است
مخبر در مراسم بهره برداری راه آهن خاش-زاهدان:

لوکوموتیو پیشرفت کشور با وجود همه کارشکنی‌ها به حرکت در آمده است

معاون اول رئیس جمهور گفت: لوکوموتیو پیشرفت کشور علیرغم همه کارشکنی‌های دشمن چه در داخل و چه در خارج از کشور به حرکت در آمده است و دیگر کسی نمی تواند آن را متوقف کند.