رضا اباذری

انتخاب استاد دانشگاه مراغه به عنوان سرآمد علمی کشور

انتخاب استاد دانشگاه مراغه به عنوان سرآمد علمی کشور

استاد گروه شیمی دانشگاه مراغه برای پنجمین سال متوالی به عنوان سرآمد علمی کشور انتخاب شد.