شهرداری منطقه ۳ تبریز

٢ مامور تخلفات ساختمانى و ١ شهروند را مورد ضرب و شتم قرار دادند
ساخت و ساز کنندگان غیر مجاز در خیابان طالقانی؛

٢ مامور تخلفات ساختمانى و ١ شهروند را مورد ضرب و شتم قرار دادند

دو تن از ماموران جلوگیری از تخلفات ساختمانی معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳ تبریز که برای ممانعت از تخلف در محل ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان طالقانی حضور یافته بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر سنگ پرانى ساخت و ساز کنندگان یک پیرمرد نیز از ناحیه سر آسیب دید.