شورای رقاب

بیش از ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی شد

بیش از ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی شد

سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه تنها ۵ درصد از توان شورای رقابت به حوزه خودرو اختصاص پیدا کرده،گفت:طی۱۰ روزگذشته بیش از ۲۰۰۰ شکایت از خودروسازان داخلی را بررسی کردیم و به نتیجه رساندیم.