محمدرضا داورزنی

ثبت نام ۱۱ نامزد برای ریاست فدراسیون والیبال/ داورزنی هم هست

ثبت نام ۱۱ نامزد برای ریاست فدراسیون والیبال/ داورزنی هم هست

برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ۱۱ نامزد ثبت نام کردند. محمدرضا داورزنی هم در آخرین لحظات نام نویسی کرد.