ورنی بافی

ضرورت ساماندهی صنایع دستی اردبیل در راستای رونق تولید

ضرورت ساماندهی صنایع دستی اردبیل در راستای رونق تولید

استان اردبیل ظرفیت بسیاری در زمینه صنایع دستی دارد، چنانکه اصلاندوز و عنبران به عنوان شهرهای ملی وَرنی‌بافی و گلیم‌بافی انتخاب شدند و این امر سوای نمایش توانایی تقویت و توسعه زیرساخت‌های آنها، نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بهره‌برداری ساماندهی شده از این ظرفیت در راستای رونق تولید است.