ویروس کرونا صندوق توسعه ملی علی اعطا شورای شهر تهران پرستار روز پرستار جامعه پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

عدم پرداخت معوقات پرستاری منجر به افزایش سه برابری مهاجرت شده است

عدم پرداخت معوقات پرستاری منجر به افزایش سه برابری مهاجرت شده است

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: درخواست گواهی برای مهاجرت در میان پرستاران سه برابر شده و مباحث مالی و عدم پرداخت به موقع حق و حقوق این عزیزان یکی از دلایل موثر است.