پایه تشویقی اساتید

جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد

جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد

جزئیات دستورالعمل پایه‌های تشویقی اعضای هیأت علمی اعلام شد، با این دستورالعمل حقوق اساتید دانشگاه‌ها افزایش می‌یابد.