کتاب فروشی

طرح تشویقی معافیت مالیاتی شامل حال کتاب فروشان تبریز نمی شود /۹۰ درصد سوبسید های دولتی به دست ناشران واقعی نمی‌رسد
بررسی وضعیت صنعت نشر و کتاب در دوران کرونا؛

طرح تشویقی معافیت مالیاتی شامل حال کتاب فروشان تبریز نمی شود /۹۰ درصد سوبسید های دولتی به دست ناشران واقعی نمی‌رسد

این روزها به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا، صنعت نشر و کتاب در تبریز همانند سایر بخش‌های فرهنگی و اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.