تصویربرداری

تصویربرداری فیلم «پسرک آدامس‌فروش» در مراغه

تصویربرداری فیلم «پسرک آدامس‌فروش» در مراغه

«ابوالفضل حسن‌پور» نقش جواد را در فیلم «پسرک آدامس‌فروش» بازی می‌کند؛ «جواد» در این فیلم برای امرار معاش دست به کار شده است و تصویری از یک کودکِ کار را به نمایش می‌گذارد.