سد خدا آفرین

پروژه آبیاری نوین پایاب سدخداآفرین در مغان مشکل اعتباری ندارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل:

پروژه آبیاری نوین پایاب سدخداآفرین در مغان مشکل اعتباری ندارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: پروژه آبیاری نوین پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان مشکل اعتباری ندارد و این پروژه آبی و خاکی در فازهای مختلف در دست اجراست.