غیرشیمیایی

کارگاه آشنایی با کاربرد آفت‌کش‌های بیولوژیک و غیرشیمیایی در ارس برگزار شد

کارگاه آشنایی با کاربرد آفت‌کش‌های بیولوژیک و غیرشیمیایی در ارس برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با کاربرد آفت‌کش‌هایزو غیرشیمیایی در گلخانه‌های ارس برگزار شد.