پزشکی

هدیه زندگی به دو بیمار در تبریز

هدیه زندگی به دو بیمار در تبریز

اعضای بدن جوان مرگ مغزی مراغه ای به دو بیمار زندگی دوباره بخشید.

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به زندانیان تبریز
با حضور جهادگران گروه جهادی شهید عزیززاده در زندان مرکزی تبریز صورت گرفت؛

ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به زندانیان تبریز

به همت جهادگران گروه جهادی شهید عزیززاده بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خدمات تخصصی دندانپزشکی و پزشکی به زندانیان زندان مرکزی کلانشهر تبریز ارائه شد.